YAPILAN İŞLER /FINISH WORKS

PROYEKT  Mühendislik şirket kurucusunun 19 yıllık deneyiminde yer aldığı, belli başlı  tasarım-mühendislik-satınalma faaliyetleri ile tesis inşa faaliyetlerinin yürütülmesi montaj ve devreye alma işlemlerinin yürütüldüğü projeleri kapsamaktadır. PROYEKT Engineering includes projects in which the founder of...

Pigging/Ürün Geri Kazanım projeleri

FAALİYETLER.:) FACILITIES.:)

Boya Üretim Tesisleri ve Hatları ; Paint Production Plants and Lines; Sahip olduğumuz tecrübeler ve çözüm ortağı partnerlerimizle, Boya üretimi( subazlı) konusunda, toz hammaddenin stoklanmasından – boya ambalajına girinceye ve hatta, paletlenmiş olarak raflara dizilmesine...

YAPILAN İŞLER /FINISH WORKS

PROYEKT  Mühendislik şirket kurucusunun 19 yıllık deneyiminde yer aldığı, belli başlı  tasarım-mühendislik-satınalma faaliyetleri ile tesis inşa faaliyetlerinin yürütülmesi montaj ve devreye alma işlemlerinin yürütüldüğü projeleri kapsamaktadır.

PROYEKT Engineering includes projects in which the founder of the company has 19 years of experience, carrying out the main design-engineering-procurement activities and facility construction activities, assembly and commissioning.

 • 1996 – Yapı Kimyasalı Tesisi kurulumu –devreye alınması, ESENYURT-ISTANBUL Tesisi
 • 1998 – Yapı Kimyasalı Tesisi devreye alınması, ISPARTA Tesisi,
 • 2000 – Yapı Kimyasalı Tesisi projelendirme-kurulum-devreye alma,MERSİN Tesisi
 • 2002 – Yapı Kimyasalları Tesisi, revizyon yeni hat projesi,ESENYURT-ISTANBUL Tesis Yenileme
 • 2004 – Boya Üretim Fabrikası Revizyon-Yeni Yatırım Projeleri, AMBARLI-ISTANBUL Tesisi
  • Kalsit –silo stok –dozaj pnomatik transfer projesi,
  • Titan(TiO2) silo stok-dozaj pnomatik transfer projesi,
  • Likit hammadde-stok-dozaj transfer projesi,
  • Pigging-Ürün geri kazanım –transfer projesi,
  • Renklendirme kazanları Projesi,
  • Sıva hammadde stok-dozajlama Projesi,
 • 2006 – Yapı Kimyasalları Tesisi kurulumu- devreye alınması, YOZGAT Tesisi
 • 2008 – Rusya Yapı Kimyasalları Tesisi kurulumu-devreye alma, SERPUKHOV Tesisi
 • 2011 – Granül Plastik Stok silo ve transfer hattı kurulumu,
 • 2012 – Kurşun oksit Pnomatik transfer Hopper ve hat montajı,
 • 2013 – Granül Plastik Stok siloları transferi ve yeni silo montajı-transfer hatları montajı,
 • 2014 – Mısır Nişastası transfer hattı projesi supervizörlük hizmeti, proje yönetimi,
 • 2014 – Mısır Nişastası silobus yükleme ve transfer hatları proje yönetimi, montaj süpervizörlük hizmeti,

1996 – Construction Chemical Plant installation-commissioning, ESENYURT-ISTANBUL Facility
1998 – Construction Chemical Plant commissioning, ISPARTA Plant,
2000 – Construction Chemical Plant project planning-installation-commissioning, MERSİN Plant
2002 – Construction Chemicals Plant, revision new line project, ESENYURT-ISTANBUL Facility Renewal
2004 – Paint Production Factory Revision-New Investment Projects, AMBARLI-ISTANBUL Plant
Calcite-silo stock-dosing pneumatic transfer project,
Titan (TiO2) silo stock-dosage pneumatic transfer project,
Liquid raw material-stock-dosage transfer project,
Pigging-Product recovery-transfer project,
Coloring boilers Project,
Plaster raw material stock-dosing Project,
2006 – Construction Chemicals Plant establishment and commissioning, YOZGAT Plant
2008 – Russia Construction Chemicals Plant installation-commissioning, SERPUKHOV Plant
2011 – Installation of Granül Plastik Stock silo and transfer line,
2012 – Lead oxide Pneumatic transfer Hopper and line installation,
2013 – Transfer of Granule Plastic Stock silos and installation of new silo-transfer lines,
2014 – Corn Starch transfer line project supervision service, project management,
2014 – Corn Starch silobus loading and transfer lines project management, assembly supervision service,

PROYEKT  Mühendislik şirketinin kuruluşundan sonra yapılan işlemler;

 • 2016-Maden şirketi,Bentonit değirmen -filtre bakım ve revizyonu,
 • 2016-Solvent bazlı boya üretim firması ,Exproof özellikli dolum makinesi satışı-Gemini,
 • 2016-Su bazlı Boya üretim firması, 40 baz boya, 18 pigment pasta dispensing ünitesi satışı, Gemini,
 • 2016-Su bazlı Boya fabrika montajı için , proje tetkik ve montaj supervizörlük hizmeti,
 • 2017-Solvent bazlı boya üretim tesisi, Exproof özellikli dolum makinesi satışı,Gemini.
 • 2019-Solvent Bazlı Boya üretim tesis taşınması , projelendirme ve makine-disolver montaj supervizörlük hizmeti,

Transactions carried out after the establishment of PROYEKT Engineering company;

2016-Mining company,Bentonite mill-filter maintenance and revision,
2016-Solvent-based paint production company, sale of Exproof filling machine-Gemini,
2016-Water-based Paint production company, 40 base paint, 18 pigment paste dispensing units, Gemini,
2016-Project inspection and installation supervision service for water-based paint factory installation,
2017-Solvent based paint production facility, Exproof featured filling machine sales, Gemini.
2019-Solvent Based Paint production facility transportation, project design and machine-disolver assembly supervision service,

Pigging/Ürün Geri Kazanım projeleri

FAALİYETLER.:) FACILITIES.:)

Boya Üretim Tesisleri ve Hatları ;

Paint Production Plants and Lines;

Sahip olduğumuz tecrübeler ve çözüm ortağı partnerlerimizle, Boya üretimi( subazlı) konusunda, toz hammaddenin stoklanmasından – boya ambalajına girinceye ve hatta, paletlenmiş olarak raflara dizilmesine kadar olan işlemleri , müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda, hazırlamaktayız.

With the experience we have and our solution partner partners, we prepare the processes for paint production (water-based), from stocking powder raw materials to the paint packaging and even palletized on the shelves, in line with the needs of the customers.

Bununla birlikte, üretim sürecinin her aşamasında ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları yurtiçi ve yurtdışı çözüm ortaklarımızdan temin etmekteyiz. Bu makine ve ekipmanların seçiminde, sizin üretim hattı veya amacınıza uygun olan model-kapasite-tip gibi konularda da müşterilerimize yardımcı olmaktayız.

In addition, we procure the machinery and equipment needed at every stage of the production process from our domestic and foreign solution partners. In the selection of these machines and equipment, we also assist our customers in matters such as your production line or model-capacity-type suitable for your purpose.

Stok silo ve tankları, likit ve toz transfer hatları-pompa-borulama-vana vs..Dissolverlar, hammadde toz ve likit dozalama sistemleri, volumetrik ve terazili(gravimetrik) dolum makineleri, paletleme ,streçleme ve şrinkleme makineleri, seyyar kazan yıkama makineleri, renk ve reçete dozalama dispensing üniteleri, endüstriyel renklendirme üniteleri, vs…

Stock silos and tanks, liquid and powder transfer lines-pump-piping-valves etc. Dissolvers, raw material powder and liquid dosing systems, volumetric and gravimetric filling machines, palletizing, stretching and shrinking machines, mobile boiler washing machines, color and prescription dosing dispensing units, industrial coloring units, etc…

ÇİMENTO BAZLI , YAPI KİMYASALLARI-SERAMİK YAPIŞTIRICI VE İZOLASYON HARÇLARI ÜRETİM TESİSLERİ   :

CEMENT BASED, BUILDING CHEMICALS-CERAMIC ADHESIVE AND INSULATION MORTAR PRODUCTION FACILITIES:

Çimento bazlı hazır paketlenmiş ürün üretim tesisleri, özellikle ekonomimizdeki inşaat faaliyetlerinin lokomotif bir sektör olması sebebiyle , ülkemizde son 15-20 yıl içinde oldukça fazla miktarda kurulmuş ve halen yenileri de eklenerek sayıları artmaktadır..

Cement-based prepackaged product production facilities have been established in our country in a considerable amount in the last 15-20 years, especially due to the fact that construction activities in our economy are a leading sector, and their number is still increasing with the addition of new ones.

Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olarak, teknolojik ekipman ve makinelere  çok kısa sürede ulaşabilmektedir . Ancak bu makineler genellikle yatırımcılar tarafından çoğunlukla, üretimi yapacak proses makine/ekipmanın üzerinde yoğunlaşmakta diğer faaliyetler göz ardı edilebilmektedir.

Turkey, as a developing country, has access to technological equipment and machinery in a very short period of time. However, these machines usually focus on the process machinery / equipment to be produced by the investors and other activities can be ignored.

Bir üretim tesisinin Girdi noktasından Çıktı noktasına kadar her etaptaki çalışmaları göz önüne alınarak, çözümler, işletmenin-yatırımcının üretim yapma stratejisine uygun planlanırken, yapılan faaliyetlerin başka nasıl yapılabildikleri de gözden geçirilerek uygulamaya alınmalıdır.

Considering the work of a production facility in every stage from the Input point to the Output point, solutions should be planned in accordance with the production strategy of the enterprise-investor, and how the activities can be done should be reviewed and put into practice.

Bu konularda , üretim akışının en uygun şekilde  hazırlanır, verimli-kaliteli günün teknolojik imkanlarını kullanan makine ve ekipmanlar seçilerek, hat-tesis planlaması yapılarak, faaliyete geçilmesi sağlanır.

In these matters, the production flow is prepared in the most appropriate way, efficient-quality machinery and equipment that use the technological possibilities of the day are selected, line-facility planning is made and operation is ensured.
 

Boya ve Çimento Bazlı Yapı Kimyasalları Makine ve Ekipmanları.:) Paint and Cement Based Construction Chemicals Machinery and Equipment.:)

ÇİMENTO BAZLI , YAPI KİMYASALLARI-SERAMİK YAPIŞTIRICI VE İZOLASYON HARÇLARI ÜRETİM TESİSLERİ   :

Çimento bazlı hazır paketlenmiş ürün üretim tesisleri, özellikle ekonomimizdeki inşaat faaliyetlerinin lokomotif bir sektör olması sebebiyle , ülkemizde son 15-20 yıl içinde oldukça fazla miktarda kurulmuş ve halen yenileri de eklenerek sayıları artmaktadır..

Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olarak, teknolojik ekipman ve makinelere  çok kısa sürede ulaşabilmektedir . Ancak bu makineler genellikle yatırımcılar tarafından çoğunlukla, üretimi yapacak proses makine/ekipmanın üzerinde yoğunlaşmakta diğer faaliyetler göz ardı edilebilmektedir.

Bir üretim tesisinin Girdi noktasından Çıktı noktasına kadar her etaptaki çalışmaları göz önüne alınarak, çözümler, işletmenin-yatırımcının üretim yapma stratejisine uygun planlanırken, yapılan faaliyetlerin başka nasıl yapılabildikleri de gözden geçirilerek uygulamaya alınmalıdır.

Bu konularda , üretim akışının en uygun şekilde  hazırlanır, verimli-kaliteli günün teknolojik imkanlarını kullanan makine ve ekipmanlar seçilerek, hat-tesis planlaması yapılarak, faaliyete geçilmesi sağlanır.

BOYA ÜRETİM TESİSLERİ VE EKİPMANLARI ;

Sahip olduğumuz tecrübeler ve çözüm ortağı partnerlerimizle, Boya üretimi( subazlı) konusunda, toz hammaddenin stoklanmasından – boya ambalajına girinceye ve hatta, paletlenmiş olarak raflara dizilmesine kadar olan işlemleri , müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda, hazırlamaktayız.

Bununla birlikte, üretim sürecinin her aşamasında ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları yurtiçi ve yurtdışı çözüm ortaklarımızdan temin etmekteyiz. Bu makine ve ekipmanların seçiminde, sizin üretim hattı veya amacınıza uygun olan model-kapasite-tip gibi konularda da müşterilerimize yardımcı olmaktayız.

Stok silo ve tankları, likit ve toz transfer hatları-pompa-borulama-vana vs..Dissolverlar, hammadde toz ve likit dozalama sistemleri, volumetrik ve terazili(gravimetrik) dolum makineleri, paletleme ,streçleme ve şrinkleme makineleri, seyyar kazan yıkama makineleri, renk ve reçete dozalama dispensing üniteleri, endüstriyel renklendirme üniteleri, vs…

Boya Üretim Tesisleri ve Hatları ;

Sahip olduğumuz tecrübeler ve çözüm ortağı partnerlerimizle, Boya üretimi( subazlı) konusunda, toz hammaddenin stoklanmasından – boya ambalajına girinceye ve hatta, paletlenmiş olarak raflara dizilmesine kadar olan işlemleri , müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda, hazırlamaktayız.

Bununla birlikte, üretim sürecinin her aşamasında ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları yurtiçi ve yurtdışı çözüm ortaklarımızdan temin etmekteyiz. Bu makine ve ekipmanların seçiminde, sizin üretim hattı veya amacınıza uygun olan model-kapasite-tip gibi konularda da müşterilerimize yardımcı olmaktayız.

Stok silo ve tankları, likit ve toz transfer hatları-pompa-borulama-vana vs..Dissolverlar, hammadde toz ve likit dozalama sistemleri, volumetrik ve terazili(gravimetrik) dolum makineleri, paletleme ,streçleme ve şrinkleme makineleri, seyyar kazan yıkama makineleri, renk ve reçete dozalama dispensing üniteleri, endüstriyel renklendirme üniteleri, vs…

Stok silo ve tankları, likit ve toz transfer hatları-pompa-borulama-vana vs..Dissolverlar, hammadde toz ve likit dozalama sistemleri, volumetrik ve terazili(gravimetrik) dolum makineleri, paletleme ,streçleme ve şrinkleme makineleri, seyyar kazan yıkama makineleri, renk ve reçete dozalama dispensing üniteleri, endüstriyel renklendirme üniteleri, vs…