Boya Üretim Tesisleri ve Hatları ;

Paint Production Plants and Lines;

Sahip olduğumuz tecrübeler ve çözüm ortağı partnerlerimizle, Boya üretimi( subazlı) konusunda, toz hammaddenin stoklanmasından – boya ambalajına girinceye ve hatta, paletlenmiş olarak raflara dizilmesine kadar olan işlemleri , müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda, hazırlamaktayız.

With the experience we have and our solution partner partners, we prepare the processes for paint production (water-based), from stocking powder raw materials to the paint packaging and even palletized on the shelves, in line with the needs of the customers.

Bununla birlikte, üretim sürecinin her aşamasında ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanları yurtiçi ve yurtdışı çözüm ortaklarımızdan temin etmekteyiz. Bu makine ve ekipmanların seçiminde, sizin üretim hattı veya amacınıza uygun olan model-kapasite-tip gibi konularda da müşterilerimize yardımcı olmaktayız.

In addition, we procure the machinery and equipment needed at every stage of the production process from our domestic and foreign solution partners. In the selection of these machines and equipment, we also assist our customers in matters such as your production line or model-capacity-type suitable for your purpose.

Stok silo ve tankları, likit ve toz transfer hatları-pompa-borulama-vana vs..Dissolverlar, hammadde toz ve likit dozalama sistemleri, volumetrik ve terazili(gravimetrik) dolum makineleri, paletleme ,streçleme ve şrinkleme makineleri, seyyar kazan yıkama makineleri, renk ve reçete dozalama dispensing üniteleri, endüstriyel renklendirme üniteleri, vs…

Stock silos and tanks, liquid and powder transfer lines-pump-piping-valves etc. Dissolvers, raw material powder and liquid dosing systems, volumetric and gravimetric filling machines, palletizing, stretching and shrinking machines, mobile boiler washing machines, color and prescription dosing dispensing units, industrial coloring units, etc…

ÇİMENTO BAZLI , YAPI KİMYASALLARI-SERAMİK YAPIŞTIRICI VE İZOLASYON HARÇLARI ÜRETİM TESİSLERİ   :

CEMENT BASED, BUILDING CHEMICALS-CERAMIC ADHESIVE AND INSULATION MORTAR PRODUCTION FACILITIES:

Çimento bazlı hazır paketlenmiş ürün üretim tesisleri, özellikle ekonomimizdeki inşaat faaliyetlerinin lokomotif bir sektör olması sebebiyle , ülkemizde son 15-20 yıl içinde oldukça fazla miktarda kurulmuş ve halen yenileri de eklenerek sayıları artmaktadır..

Cement-based prepackaged product production facilities have been established in our country in a considerable amount in the last 15-20 years, especially due to the fact that construction activities in our economy are a leading sector, and their number is still increasing with the addition of new ones.

Türkiye, gelişmekte olan bir ülke olarak, teknolojik ekipman ve makinelere  çok kısa sürede ulaşabilmektedir . Ancak bu makineler genellikle yatırımcılar tarafından çoğunlukla, üretimi yapacak proses makine/ekipmanın üzerinde yoğunlaşmakta diğer faaliyetler göz ardı edilebilmektedir.

Turkey, as a developing country, has access to technological equipment and machinery in a very short period of time. However, these machines usually focus on the process machinery / equipment to be produced by the investors and other activities can be ignored.

Bir üretim tesisinin Girdi noktasından Çıktı noktasına kadar her etaptaki çalışmaları göz önüne alınarak, çözümler, işletmenin-yatırımcının üretim yapma stratejisine uygun planlanırken, yapılan faaliyetlerin başka nasıl yapılabildikleri de gözden geçirilerek uygulamaya alınmalıdır.

Considering the work of a production facility in every stage from the Input point to the Output point, solutions should be planned in accordance with the production strategy of the enterprise-investor, and how the activities can be done should be reviewed and put into practice.

Bu konularda , üretim akışının en uygun şekilde  hazırlanır, verimli-kaliteli günün teknolojik imkanlarını kullanan makine ve ekipmanlar seçilerek, hat-tesis planlaması yapılarak, faaliyete geçilmesi sağlanır.

In these matters, the production flow is prepared in the most appropriate way, efficient-quality machinery and equipment that use the technological possibilities of the day are selected, line-facility planning is made and operation is ensured.